SALGS- BETINGELSER OG VILKÅR

Bestilling
SPISELIGHAGE overtar intet ansvar for eventuelle feil ved telefon ordre som ikke blir bekreftet skriftlig av kunden. Vi forbeholder oss rett til å annullere en ordre eller be om forskuddsbetaling dersom tidligere
leveranser ikke er betalt i rett tid.


Avbestilling
Lagervarer: Eventuell avbestilling må være SPISELIGHAGE AS i hende senest 3 dager før avtalt levering.


Skaffevarer: Avbestilling godtas ikke etter at varen er bestilt hos leverandør.


Levering
Alle forsendelser fraktbelastes så fremt ikke annet er skriftlig avtalt. Emballasje, paller og eventuelle avgifter kan komme i tillegg. Leveringsdato (ekspedisjonsdato) er den dato varen sendes eller hentes.

Med mindre annet er spesifikt avtalt, er varene å anse som levert når varene er stilt tilgjengelig på bil på avtalt sted, dvs. at kjøper er ansvarlig for bl.a. lossing av bil og varekontroll.


Priser
Prisene er beregnet eksklusiv mva. Priser i prislister og tilbud kan endre seg ved endring i valutakurser, toll, avgifter, skatter o.l. eller ved senere innkjøp. For mindre ordre, for tiden under kr 1500,- tilkommer det et
plukk og ekspedisjonsgebyr på kr 95. Ordre ekspederes til leveringsdagens priser, så fremt det ikke er tatt uttrykkelig forbehold om annet.


Betaling
Nye kunder må godta at SPISELIGHAGE AS innhenter nødvendige opplysninger før kreditt eventuelt blir innvilget. Betalingstiden er 20 dager fra leveringsdato/ekspedisjonsdato. Etter forfall beregnes for tiden 12 % forsinkelsesrente p.a.

Salgspant
SPISELIGHAGE AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger. jfr. panteloven § 3-14 til 3-22.

Retur
Retur godtas kun etter skriftlig forhåndsavtale. Disse returene vil bli fratrukket 15% returomkostninger pluss eventuelt fraktutlegg.

Reklamasjoner
Enhver leveranse skal kontrolleres nøye ved mottak. Reklamasjon må skje skriftlig innen 3 dager etter varemottak. Synlige skader og feil/mangler må informeres til SPISELIGHAGE AS så fort som mulig.

Forhold
som skyldes force majeure godtas ikke som reklamasjonsgrunn. Skader som oppstår på grunn av feilaktig håndtering, dyrkingsmåte, værforhold, sykdoms- eller insektsangrep og andre forhold utenfor
SPISELIGHAGEs kontroll, godtas ikke som reklamasjonsgrunn.

Dersom skade skulle oppstå, forplikter kjøper å gjøre nødvendige foranstaltninger for å begrense skadens omfang og straks melde fra til SPISELIGHAGE AS. Det gis ikke erstatning ut over fakturaverdien.


Personopplysninger
For å muliggjøre et godt samarbeid med våre kunder, innhenter og behandler SPISELIGHAGE personopplysninger om kunder og ansatte hos våre kunder. Informasjon om behandling av personopplysninger finner du på http://www.spiselighage.no